Příčin může být celá řada. Od nezralosti nervové soustavy přes dílčí schopnosti, které nejsou na dostatečné úrovni (grafomotorika, sluchová paměť, pozornost, pravolevá orientace, syntéza a analýza slova, rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, diferenciace podobných zvuků atd.). První na potíže většinou upozorňuje pedagog ve škole, podle situace obvykle následuje návštěva pedagogickopsychologické poradny nebo logopedie. Pomocí různých her a tréninkových programů lze tyto potřebné schopnosti stimulovat a rozvinout na potřebnou úroveň. Pokud se potvrdí některá z poruch učení, následuje vytvoření individuálního vzdělávacícho programu, který usnadní dítěti výuku.