Kurz  ŠIKOVNÝ PRVŇÁČEK” 

 

Když se předškoláka zeptáte, které slovo je delší, zda slovo “žížala” nebo “had”, odpoví had

Neumí totiž ještě většinou oddělit formální strukturu slova od jeho významu. Přirozeně se orientuje na jeho význam.

Naším cílem je, aby dítě získalo představu o slově jako o formě, která nese význam a umělo se orientovat i v jeho hláskové struktuře. Teprve potom bude umět dobře číst a psát. 

 

Vychází z metodiky D.B. Elkonina. Ta se zaměřuje na to, aby přirozeným způsobem pomohla dětem slyšet jednotlivé zvuky, bez potíží je přečíst a napsat ve správném pořadí. Na svém pracovním postupu pracoval několik let, ale svět ho doceňuje až nyní.

Zkušenosti z praxe potvrzují, že rozvoj jazykových schopností v předškolním věku pomáhá dětem nastartovat čtení a psaní ve škole a významně eliminuje terén pro poruchy učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie.

 

Pro jaké děti je kurz určen?

 • pro děti z běžné populace jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti vyžadující logopedickou péči jako intervenční program
 •  pro školní děti s potížemi v osvojování čtení a psaní
 • pro děti z málo podnětného, případně jinojazyčného prostředí na jazykovou stimulaci

 

Co je cílem kurzu?

 • naučit děti, že slovo se skládá z určité soustavy zvuků
 • naučit děti, aby se orientovaly i v hláskové struktuře slova, což je podmínkou pro správné psaní a čtení
 • rozvíjet fonematické uvědomování
 • rozvíjez jazykový cit
 • rozvíjet syntézu a analýzu slova
 • naučit děti nevnímat pouze význam slova, ale i jeho zvukové stavby
 • rozvíjet pozornost
 • rozvíjet osobnost dítěte
 • rozvíjet sebekontrolu a samostatnost
 • děti se učí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení, vzájemně si pomáhají, do úkolů jsou zařazeny i “chytáky”, takže se děti učí vnímavosti a soutěživosti

 

Jak to na kurzu probíhá?

Kurz má 4 etapy rozdělené do 32 lekcí

1) představa o slově, slabičná analýza slov (4 lekce)

2) hlásková analýza slov ( 12 lekcí)

3) samohlásky a souhlásky, dlouhé a krátké samohlásky (10 lekcí)

4) měkké a tvrdé souhlásky ( 6 lekcí)

Je prokázané, že se fonematické schopnosti významně podílejí na kvalitě čtení. Z toho plyne fakt, že jejich systematickým tréninkem v předškolním věku stimulujeme u dítěte tzv. předčtenářské dovednosti a působíme preventivně proti možnému selhání ve škole.

 

Takový trénink je obzvláště důležitý u dětí s vývojovou poruchou čtení – dyslexií. Dále u dětí s nedostatky v oblasti mluvené řeči v předškolním věku, u dětí s nerozvinutým jazykovým citem nebo jinými vývojovými deficity.

Předmětem učení dětí v první třídě je vztah “písmeno – hláska”. Hláska se vyčleňuje pouze proto, aby byla označena písmenem. Čtení pak probíhá tak, že ke grafému (písmenu) dítě přiřadí hlásku a vyslovením řetezce hlásek vznikne slovo.

 

Prvňáčci se dělí na ty, kteří už umí číst a na ty, kteří číst ještě neumí. Elkonin vycházel se struktury jazyka a z funkce fonému (hlásky) v kontextu slova. Fonémy si děti osvojují výrazně dřívě, než grafémy (písmena). Jedině úplná orientace ve zvukové struktuře slov umožní dítěti jejich správné a snadné převedení do psaného slova.

 

Celá metodika je řešena formou hry ” v krajině slov a hlásek”. Cílem hry je učení o jazyku, o získání nové představy o slově. Do hry vstupují postavičky – Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap. 

 

Slabikování je pro děti přirozený jazykový jev. Vyvíjí se poměrně brzy a souvisí s citem pro rytmus a melodii. Proto při stimulaci začínáme nejdříve s dělením slova na slabiky. Rozlišování hlásek je pro děti výrazně těžší. Hláska je vlastně úplná abstrakce, kterou nelze uchopit. Mnoho dětí zná písmena, ale nerozeznává hlásky. Je to úplně jiná realita. Přebudovat přirozenou slabikovou strukturu ve sluchovém vnímání dítěte na “umělou” hláskovou strukturu je složitý proces. 

 

Metodika je sestavena především pro děti předškolního věku. Spolupráce s rodiči dětí je nezbytná, významně totiž ovlivňuje dosažené výsledky. Objektivně byla potvrzena vysoká účinnost použitých metod i subjektivní spokojenost na straně uživatelů a rodičů dětí.

Pozitivní výsledky objektivního měření efektivity se potvrdily jak u dětí bez diagnózy v běžných mateřských školách, tak u skupin dětí s různými vývojovými poruchami. Pro tyto děti má však trénink daleko větší význam, protože mnohé z nich dokáže vytáhnout až na úroveň srovnatelnou s normou.

 

Kurz není hrazen pojišťovnami

Minimální počet dětí pro otevření kurzu: 3

Maximální počet dětí: 5 – 6

Cena kurzu( 32 lekcí + pracovní materiály): 3500,- Kč

Jednotlivé lekce probíhají 1x týdně (cca 8. měsíců tréninku)

 

pozn.: s touto metodikou může pracovat proškolený lektor, který absolvoval akreditované kurzy MŠMT ČR