Kurz  ŠIKOVNÝ PRVŇÁČEK”  – kurz v současné době neprobíhá

 

Když se předškoláka zeptáte, které slovo je delší, zda slovo “žížala” nebo “had”, odpoví had

Neumí totiž ještě většinou oddělit formální strukturu slova od jeho významu. Přirozeně se orientuje na jeho význam.

Naším cílem je, aby dítě získalo představu o slově jako o formě, která nese význam a umělo se orientovat i v jeho hláskové struktuře. Teprve potom bude umět dobře číst a psát.

 

Pro nácvik čtení v základní škole je potřeba mít vytrénované nejen zrakové vnímání a oblast grafomotoriky, ale především sluchové vnímání, konkrétně fonematické uvědomování. To rozvíjíme Elkoninovou metodou, která je pro děti velice atraktivní a efektivní. 

 Vychází z metodiky D.B. Elkonina. Ta se zaměřuje na to, aby přirozeným způsobem pomohla dětem slyšet jednotlivé zvuky, bez potíží je přečíst a napsat ve správném pořadí. Na svém pracovním postupu pracoval několik let, ale svět ho doceňuje až nyní.

Zkušenosti z praxe potvrzují, že rozvoj jazykových schopností v předškolním věku pomáhá dětem nastartovat čtení a psaní ve škole a významně eliminuje terén pro poruchy učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie.

 

Pro jaké děti je kurz určen?

 • pro děti z běžné populace jako stimulační program
 • pro děti s odkladem školní docházky
 • pro děti vyžadující logopedickou péči jako intervenční program
 •  pro školní děti s potížemi v osvojování čtení a psaní
 • pro děti z málo podnětného, případně jinojazyčného prostředí na jazykovou stimulaci

 

Co je cílem kurzu?

 • naučit děti, že slovo se skládá z určité soustavy zvuků
 • naučit děti, aby se orientovaly i v hláskové struktuře slova, což je podmínkou pro správné psaní a čtení
 • rozvíjet fonematické uvědomování
 • rozvíjez jazykový cit
 • rozvíjet syntézu a analýzu slova
 • naučit děti nevnímat pouze význam slova, ale i jeho zvukové stavby
 • rozvíjet pozornost
 • rozvíjet osobnost dítěte
 • rozvíjet sebekontrolu a samostatnost
 • děti se učí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení, vzájemně si pomáhají, do úkolů jsou zařazeny i “chytáky”, takže se děti učí vnímavosti a soutěživosti

 

Kurz má 2 části:

1) PŘEDGRAFÉMOVÁ ETAPA – 33 lekcí

 

1) představa o slově, slabičná analýza slov (4 lekce)

2) hlásková analýza slov ( 12 lekcí)

3) samohlásky, souhlásky, dvojhlásky (9 lekcí)

4) měkké a tvrdé souhlásky ( 6 lekcí)

5) upevňování naučeného (5 lekcí)

 

2) GRAFÉMOVÁ ETAPA – 41 lekcí

1) Samohlásky

2) Dvojhlásky

3) Tvrdé souhlásky

4) Měkké souhlásky

5) Obojetné souhlásky

6) ostatní souhlásky, spodoba souhlásek

7) čtení

Je prokázané, že se fonematické schopnosti významně podílejí na kvalitě čtení. Z toho plyne fakt, že jejich systematickým tréninkem v předškolním věku stimulujeme u dítěte tzv. předčtenářské dovednosti a působíme preventivně proti možnému selhání ve škole.

 

Takový trénink je obzvláště důležitý u dětí s vývojovou poruchou čtení – dyslexií. Dále u dětí s nedostatky v oblasti mluvené řeči v předškolním věku, u dětí s nerozvinutým jazykovým citem nebo jinými vývojovými deficity.

Předmětem učení dětí v první třídě je vztah “písmeno – hláska”. Hláska se vyčleňuje pouze proto, aby byla označena písmenem. Čtení pak probíhá tak, že ke grafému (písmenu) dítě přiřadí hlásku a vyslovením řetezce hlásek vznikne slovo.

 

Prvňáčci se dělí na ty, kteří už umí číst a na ty, kteří číst ještě neumí. Elkonin vycházel se struktury jazyka a z funkce fonému (hlásky) v kontextu slova. Fonémy si děti osvojují výrazně dřívě, než grafémy (písmena). Jedině úplná orientace ve zvukové struktuře slov umožní dítěti jejich správné a snadné převedení do psaného slova.

 

Celá metodika je řešena formou hry ” v krajině slov a hlásek”. Cílem hry je učení o jazyku, o získání nové představy o slově. Do hry vstupují postavičky – Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap. 

 

Slabikování je pro děti přirozený jazykový jev. Vyvíjí se poměrně brzy a souvisí s citem pro rytmus a melodii. Proto při stimulaci začínáme nejdříve s dělením slova na slabiky. Rozlišování hlásek je pro děti výrazně těžší. Hláska je vlastně úplná abstrakce, kterou nelze uchopit. Mnoho dětí zná písmena, ale nerozeznává hlásky. Je to úplně jiná realita. Přebudovat přirozenou slabikovou strukturu ve sluchovém vnímání dítěte na “umělou” hláskovou strukturu je složitý proces. 

 

Metodika je sestavena především pro děti předškolního věku. Spolupráce s rodiči dětí je nezbytná, významně totiž ovlivňuje dosažené výsledky. Objektivně byla potvrzena vysoká účinnost použitých metod i subjektivní spokojenost na straně uživatelů a rodičů dětí.

Pozitivní výsledky objektivního měření efektivity se potvrdily jak u dětí bez diagnózy v běžných mateřských školách, tak u skupin dětí s různými vývojovými poruchami. Pro tyto děti má však trénink daleko větší význam, protože mnohé z nich dokáže vytáhnout až na úroveň srovnatelnou s normou.

 

Kurz není hrazen pojišťovnami

Minimální počet dětí pro otevření kurzu: 4

Maximální počet dětí: 6

Nelze se přihlásit jen na některé lekce. Práce s dětmi je dlouhodobá a systematická. 

 

pozn.: s touto metodikou může pracovat proškolený lektor, který absolvoval akreditované kurzy MŠMT ČR

 

 

Seznámení s metodou Elkonin – Česká televize:

Platba za jednotlivé lekce není možná. Lze však placení rozdělit do 2-3 termínů(dle domluvy).
 
Přihlašujte se na 604 103 239 nebo na email logosmisou@centrum.cz

Kurz otevřeme po přihlášení minimálně 4 dětí.

Probíhat bude v prostorách zdravotního střediska v Nezvěsticích.

 
 S Vašimi dětmi bude pracovat certifikovaná lektorka.

 

Primárně je kurz zaměřen na rozvoj školní zralosti a přípravu dětí na první třídu.
Působí jako prevence selhávání v oblasti čtení(dyslexie) a psaní(dysgrafie).
  Efektivně a hravou formou zlepšuje jazykový cit, rozvíjí smysl pro rytmus, skládání a rozkládání slova. 
 

Cílem předškolního kurzu není naučit děti číst.

 
Cílem kurzu je pochopit principy čtení a číst jednoduchá slova, vybudovat zralé fonematické uvědomování, které je nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné čtení a zároveň komplexně rozvíjí všechny jazykové roviny.
Dále se děti učí spolupráci, vzájemnému učení a komunikaci.
 
 

           Pravidla kurzu:

 1.  Zákonný zástupce je povinen dodržovat časy začátku a konce tréninků. Proto Vás prosíme o příchod asi 5 min před zahájením. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávací aktivitu, záleží na tom, aby dítě nezameškávalo mnoho lekcí. V případě nemoci dítěte ho prosím omluvte u své lektorky. 
 2. Trénink probíhá bez přítomnosti rodičů na hodině (pokud to stav dítěte nevyžaduje).
 3. Dítě na trénink nevoďte v době nemoci. Jde o zdraví jeho i dětí ve skupině.
 4. Podpisem souhlasíte s použitím videozáznamů a fotodokumentace pro studijní, výzkumné účely.
 5. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit celou částku kurzovného ve stanovených termínech (výběr v přihlášce).                                                                                                                                                                                                                                 Storno podmínky zařazení do kurzu:
 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze elektronicky na adrese logosmisou@centrum.cz. Po vyplnění závazné přihlášky je třeba uhradit zálohu 1000,- z celkové částky kurzovného (na základě vystavené faktury).   
 2. Pokud se kurz zruší z organizačních důvodů ze strany lektora, kurzovné se vrací ve výši, kterou klient uhradil, do 10 pracovních dní na stejný účet, ze kterého proběhla platba. 
 3. Pokud zrušíte závaznou přihlášku více než 11 dní před zahájením (11 a více dnů), storno poplatek činí 500 Kč (polovina zálohy se vrací ve výši, kterou klient uhradil) do 10 pracovních dnů na stejný účet, ze kterého proběhla platba.
 4. Pokud zrušíte závaznou přihlášku 10 dní před zahájením kurzu (10 a méně dnů), storno poplatek činí 1000kč (záloha je nevratná).
 5.  Pokud zrušíte závaznou přihlášku po zahájení tréninku do 5. lekce (včetně), storno poplatek činí 50% z celkové částky kurzovného. Zákonný zástupce přihlášeného dítěte se zavazuje, že uhradí částku do výše 50% kurzovného i v případě, že zvolil variantu platit na třikrát. V případě, že nastane tato situace, je doplatek třeba uhradit do 40 kalendářních dnů od ukončení docházky na základě nově vystavené faktury. 
 6. Pokud zrušíte závaznou přihlášku po zahájení tréninku po 6. lekci (včetně), storno poplatek činí 100% z celkové částky kurzovného. Zákonný zástupce přihlášeného dítěte se zavazuje, že uhradí částku do výše 100% kurzovného i v případě, že zvolil variantu platit kurz v několika splátkách. V případě, že nastane tato situace, je doplatek třeba uhradit do 60 kalendářních dnů od ukončení docházky na základě nově vystavené faktury.
 7. V případě docházky sourozenců, z nichž na jednoho je uplatňována sourozenecká sleva, se storno (vrácení peněz rodičům) týká přednostně nižší částky (př. sourozenci nastoupí na trénink a rodiče zaplatí 1x celou částku, 1x částku s 50% sourozeneckou slevou. V případě, že jeden ze sourozenců docházku ukončí po zahájení tréninku, vrací se 50% ze zlevněné částky).